Home » Privacy » Domein 6: Beveiliging

Domein 6 Beveiliging

Informatiebeveiliging en privacy (IBP) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder de juiste beveiligingsmaatregelen kan je school de privacy van leerlingen en medewerkers niet beschermen. In het funderend onderwijs gebruiken scholen het deel Informatiebeveiliging van dit Normenkader om de juiste beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarnaast moet je school een proces hebben om beveiligingsincidenten en datalekken tijdig (intern) te melden en zo nodig te melden als datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk?

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor het nemen van de juiste beveiligingsmaatregelen om het beschermen van de privacy van leerlingen en medewerkers op school te garanderen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de maatregelen ligt bij de Privacy Officer, IBP-adviseur of it-verantwoordelijke. Zij werken daarin samen met onder andere it-leveranciers en de FG.

  • Eindverantwoordelijk: Schoolbestuur
  • Verantwoordelijk voor uitvoering: Privacy Officer of IBP-adviseur, it-verantwoordelijke
  • Geraadpleegd: Verwerker of it-leverancier, FG
  • Geïnformeerd: (G)MR, Raad van Toezicht, indien relevant AP bij datalek

Hulpmiddelen

Afdrukken

Op deze pagina