Home » Privacy » Domein 6: Beveiliging » Norm GB.01

Norm GB.01 Datalekken detectie, classificatie en afhandeling

De organisatie heeft een proces vastgesteld en gedocumenteerd voor de detectie, classificatie en afhandeling van datalekken.

Waarom is dit nodig?

Scholen verwerken veel (gevoelige) gegevens. Een datalek kan aanzienlijke en ongewenste gevolgen hebben voor betrokkenen en moet daarom tijdig en adequaat worden aangepakt. Een heldere en effectieve procedure is cruciaal voor een efficiënte en snelle afhandeling van datalekken. Dit minimaliseert de impact voor betrokkenen als leerlingen en medewerkers én voor jouw school. Het stelt daarnaast betrokkenen in staat om tijdig de nodige maatregelen te treffen. Door (beveiligings)incidenten en (potentiële) datalekken te registeren en structureel te evalueren, verminder je de kans op herhaling. Bovendien vergroot dit de bewustwording rond informatiebeveiliging en privacy.

Volwassenheidsniveaus

1 Ad hoc
 • Er ontbreekt een (centraal) meldpunt voor (beveiligings)incidenten en (potentiële) datalekken dat toegankelijk is voor alle medewerkers, leerlingen en overige betrokkenen.
 • Er is geen gestructureerd proces voor het detecteren, classificeren en afhandelen van datalekken.
 • Er is niet duidelijk wanneer een (beveiligings)incident een datalek is.
 • Incidenten worden afgehandeld op ad–hocbasis en worden niet geëvalueerd.
 • Er is geen datalekkenregister.
2 Herhaalbaar
 • Er is geen makkelijk vindbaar meldpunt voor (beveiligings)incidenten en (potentiële) datalekken voor alle medewerkers, leerlingen en overige betrokkenen, en/of het is niet gemakkelijk toegankelijk.
 • Er is een informeel proces voor het detecteren, classificeren en afhandelen van datalekken, maar medewerkers zijn onvoldoende opgeleid om adequaat te reageren op incidenten waarbij persoonsgegevens zijn betrokken.
 • Classificatie van incidenten waarbij persoonsgegevens zijn betrokken op impact/risico voor betrokkenen is afhankelijk van de individuele medewerker die de classificatie uitvoert.
 • Evaluatie van incidenten waarbij persoonsgegevens zijn betrokken wordt ad hoc uitgevoerd.
 • Het datalekkenregister wordt ad hoc ingevuld.
3 Bepaald (streefniveau)
 • Er is een makkelijk vindbaar en gemakkelijk toegankelijk meldpunt voor (beveiligings)incidenten en (potentiële) datalekken.
 • Er is een gedetailleerd proces gedefinieerd en gedocumenteerd voor het detecteren, classificeren en afhandelen van datalekken. Het proces omvat ten minste:
  • een beschrijving van rollen
  • verantwoordelijkheden en contactpersonen
  • detectie en identificatie van een datalek
  • een risicobeoordeling/afwegingskader waar het al dan niet melden van een datalek onderdeel van is
  • respons- en escalatie
  • beheersing
  • herstel
  • evaluatie
 • Incidenten worden systematisch geëvalueerd om verbeteringen te identificeren.
 • De resultaten van de evaluaties worden met het management gedeeld.
4 Beheerst

Aanvullend op niveau 3:

 • Het proces voor het detecteren, classificeren en afhandelen van datalekken wordt periodiek geëvalueerd om de effectiviteit ervan te waarborgen en indien nodig aangepast.
 • De vindbaarheid van het privacy meldpunt wordt periodiek geëvalueerd.
5 Continu verbeteren

Aanvullend op niveau 3 en 4:

 • Het proces voor het detecteren, classificeren en afhandelen van datalekken is volledig geïntegreerd en er is een proactieve aanpak om mogelijke toekomstige incidenten te identificeren en te voorkomen.
 • Verbeteringen die voortvloeien uit de evaluatie van datalekken worden snel en consequent geïmplementeerd.
 • De resultaten van de evaluatie van datalekken worden gedeeld met het management en indien van toepassing binnen de gehele organisatie.
 • Onderzoek of een opgetreden datalek ook bij andere verwerkingen kan optreden is onderdeel van evaluaties.

Aan de slag

Onderstaande maatregelen helpen je op weg naar volwassenheidsniveau 3. Let op: dit zijn voorbeelden van maatregelen. Het beveiligen van informatie en beschermen van privacy is maatwerk. Voor jouw school kunnen extra of andere maatregelen nodig zijn.

 • Zorg voor een goed toegankelijk meldpunt voor beveiligingsincidenten en – potentiële – datalekken dat ook buiten schooltijden bereikbaar is. Zorg ervoor dat alle medewerkers en verwerkers bekend zijn met dit meldpunt. Maak hierbij bijvoorbeeld gebruik van Model Responsible Disclosure voor medewerkers en Model Responsible Disclosure Leerlingen
 • Stel een procedure op voor de detectie, beoordeling en afhandeling van datalekken.
 • Pas de datalekkenprocedure consistent toe bij ieder beveiligingsincident.
 • Documenteer ieder beveiligingsincident en datalek. Neem van ieder incident ten minste op: de feiten over het incident, de gevolgen ervan en de genomen maatregelen. Maak hiervoor gebruik van het model incidentenregister.
 • Evalueer ieder incident en deel de resultaten van de evaluatie met de schoolleider en het schoolbestuur.

Hulpmiddelen

Gerelateerde wetten en normen

Norm GB.01 Datalekken detectie, classificatie en afhandeling is gerelateerd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan informatiebeveiligingsnormen.

AVG

Informatiebeveiligingsnormen

Afdrukken

Op deze pagina